Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP. Informace o činnosti za rok 2021 a historické

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP. Informace o činnosti za rok 2021 a historické

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2021. 

Celá zpráva předložená výboru České onkologické společnosti

Přehled aktivit sekce za uplynulý rok 2021:

 1. Dokončeno a publikováno: Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů.
  Vokurka S, Holečková P, Navrátilová Hrabánková D, Jirsová K, Liška J, Novosadová M, Jánská V, Faber E, Šípová S, Cvek J, Pochop L, Kozáková Š, Kouřilová P, Labudíková M. Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Klin Onkol 2021; 34(2): 153-162.
 2. Spolupráce na přípravě a publikace SROBF, et al.: Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii.
  Cvek J, Vokurka S, Hajnová Fukasová E, Krupová L, Šimonová P, Žemličková M, Jedličková H, Jirsová K, Šlampa P, Doležel M, Hynková L. Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487.
 3. Zahájení spolupráce na přípravě publikace: Komplikace u onkologického pacienta a možnosti řešení v primární péči (Grada 2022, Vokurka edit.). Z členů Sekce se k přípravě následných kapitol přihlásili:
  Péče o onkologického pacienta v terminálním stavu (O.Sláma), Kožní komplikace (P.Fialová, H.Jedličková), Nevolnost a zvracení (M.Sochor), Horečka, zvýšená teplota (M.Sochor), Omezení výživy, péče o PEG a další nutriční možnosti (P.Holečková), Průjem (M.Sochor), Zácpa (L.Pochop), Bolesti a průlomová bolest při malignitě (L.Pochop), Dušnost, bolesti na hrudi (K.Jirsová), Únava a slabost (T.Büchler, P.Tesařová), Insomnie (T.Büchler), Ascites a možnosti drenáže (P.Tesařová), Závislost na tabáku a léčba (E.Králíková), Pacientské a podpůrné organizace (M.Tůmová).
 4. Zahájení přípravy dokumentu: „Doporučení pro léčbu a péči o rány onkologických pacientů“ ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány (užší pracovní skupina za sekci: S.Vokurka, P.Holečková, Z.Pechačová, K.Jirsová), dále bude pre-finálně zasláno všem členům sekce a dále pak členům výboru ČOS.
 5. Zahájení výborem ČOS schválených možností vedení dotazníkových šetření v rámci témat podpůrné léčby a péče, realizováno v rámci webu Linkos s PhDr. Petrou
  Novákovou a jednotlivými řešiteli ze sekce dle zájmu:
  1. Kouření - výstupy t.č. nelze hodnotit
  2. Využití lipeg/peg filgrastim v praxi 
 6. Záštita:
 • Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik - manuál pro zdravotní sestry, S.Vokurka+Dialog-Jessenius o.p.s. (v návaznosti na Extravazace
  (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby ČOS, ČAS a SPPK).
 • Kondicí proti rakovině - v rámci Projekt35, pohyb a sport a kondice v podpůrné péči mladých pacientek s metastatickým karcinomem prsu, P.Tesařová, a kol. 3.IK
  VFN, ÚTV 1. LF UK.
 • Stručný algoritmus prevence a péče postižení dutiny ústní při onkologické léčbě - manuál pro zdravotní sestry, S.Vokurka+Dialog-Jessenius o.p.s. (v návaznosti na
  Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce ČOS, ČHS, ČAS, SROBF)
 • Desatero doporučení pro péči o dutinu ústní a chrup onkologicky léčeného pacienta. Leták, S.Vokurka+Dialog-Jessenoius o.p.s., Praha, 9.2021.
 • "Šanon" pro soubor manuálů a doporučení pro onkologické sestry, M.Tůmová + Diaolog-Jessenius (v přípravě, 1/2022).
 • PragueONCO 2022 - sekce pacientská (1/2022)

7. Další: Program MASCC Affiliates - po zvážení všech okolností, možných problémů a výhod nerealizována přímá vazba pro spolupráci s MASCC ve formě Affiliates programu