ipilimumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky - imunoonkologické léky / regulátory kontrolního bodu

Mechanismus účinku léku

  • Imunitní T-lymfocyty (T-buňky) mohou přímo usmrtit nádorovou buňku, na jejíž povrchovou strukturu (antigen) se naváží. T-lymfocyt má na svém povrchu receptory (antigeny) které regulují jeho činnost. Tyto antigeny se proto též nazývají kontrolní body (anglicky checkpoit) imunitní reakce. Klíčovým regulátorem je antigen CTLA-4 který svoji aktivitou inaktivuje T-lymfocyt. Ipilimumab se váže na antigen CTLA-4 a tím brání inaktivaci T-lymfocytu. Tímto mechanizmem účinku se ipilimumab řadí k imunoonkologickým lékům k regulátorům kontrolního bodu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každé 3 týdny trvání 90 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kvůli možným účinkům jako je únava je třeba doporučit opatrnost při řízení nebo obsluze strojů dokud si pacient nebude jistý, že jej ipilimumab nežádoucím způsobem neovlivňuje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).