Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2022 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

Vážená paní předsedkyně, paní docentko,

vážení členové a členky výboru České onkologické společnosti ČLS JEP,

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP byla založena z iniciativy prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., dr.h.c. a její založení bylo schváleno Výborem ČOS dne 24.10.2017, ke dni 19.1.2021 byla odsouhlasena úprava názvu Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP s cílem více vyjádřit náplň, zaměření a spolupráce sekce. Sekce používá logo darované společností WeMakeMedia.

Hlavní cíl vychází z Národního onkologického programu ČR (t.č.v.r.2021) „Prodloužení a zlepšení kvality života onkologicky nemocných“. Snahou je podpořit integrativní pojetí podpůrné péče jako komplexní problematiky a v tomto ohledu spolupracovat s odbornými projekty a dalšími skupinami.

Sekce má sdružovat onkology, lékaře prvního kontaktu, specialisty (dermatology, gastroenterology,  pneumology, hematology, urology), zdravotní sestry a další odborníky pro podpůrnou péči. Ve snaze dále podpořit spolupráci souhlasili členové sekce a výbor České onkologické společnosti se zasíláním pozvánek, výstupů a přijímáním návrhů k činnosti nejen ze strany členů, ale také ze strany všech hlavních/vrchních sester onkologických a hemato-onkologických center a jiných aktivně spolupracujících nečlenů (např. nelékaři, neonkologové) a partnerů sekce (členové onkologické společnosti, respektive sekce mají navíc možnost pravomoci spolurozhodovací).

Aktuálně je v rámci členství evidováno 24 členů.

V 6/2022 proběhly volby: 

 • Předseda sekce: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (Plzeň)
 • Členové výboru sekce:
 • prim. MUDr. Marek Sochor, Ph.D.  (Liberec)
 • prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Praha)

Spolupracující instituce: Sekce preventivní onkologie ČOS, Psycho-onkologická sekce ČOS, Pracovní skupina pro nutriční péči ČOS, Společnost radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Dialog-Jessenius o.p.s., Česká společnost pro léčbu rány, Společnost pro porty a permanentní katétry, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Onkologická sekce České asociace sester, Česká společnost paliativní medicíny, Společnost pro studium a léčbu bolesti.

Významná je spolupráce a podpora ze strany PhDr. Petry Novákové ze správy a administrace webových stránek ČOS www.linkos.cz a dále Bc. Michaely Tůmové z Dialog-Jessenius o.p.s. ve smyslu pomoci koordinace aktivit sekce ve směru k onkologickým a hemato-onkologickým centrům a pacientským organizacím.

Přehled aktivit sekce za uplynulý rok 2022:

 1. Dokončeno a publikováno doporučení pro standardní komplexní péči o rány onkologických pacientů v multioborové a multiprofesní spolupráci. Vokurka S, Pokorná A, Stryja J, Krupová L, Mezera V, Cvek J, Holečková P, Ston R, Hašková L, Audyová M, Pechačová Z, Šípová S, Jirsová K, Veverková L. Onkologické rány – doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce. Klin Onkol 2022; 35(5): 408-420
 1. Spolupráce s Českou společností pro porty a permanentní katétry a prezentace posteru na mezinárodní konferenci: V. Maňásek, S. Vokurka, B.Vertáková Krakovská, D. Navrátilová Hrabánková, S. Šípová, Z. Šustková, L. Turková, E. Hajnová Fukasová, Z. Sýkorová, Š. Kozáková, J. Witnerová. Cytotatic’s extravasation – complex care and management according to the Czech Republic national recommendations: instructions flow-chart card and first aid kit box. 7th. World Congress On Vascular Access (WoCoVA), 16.-18.10.2022 Athens. 
 1. Spolupráce na přípravě a záštita publikace Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči (Grada 2022, S.Vokurka edit., počet stran 154, ISBN 978-80271-3556-1., křest knihy: Pacientská sekce PragueONCO 2023). Spoluatoři z členů sekce: S.Vokurka, M.Sochor, L.Pochop, K.Jirsová, T.Büchler, P.Holečková, E.Králíková, P.Tesařová, O.Sláma, M.Tůmová. 
 1. Prevence a léčba trombózy asociované se zhoubným nádorem (CAT) - příprava aktualizovaných doporučení z iniciativy prof.Tesařové a ve spolupráci s ČSTH ČLS JEP, ČAS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, prezentace v rámci konferencí a kongresů, v přípravě k publikaci a k doporučení do Modré knihy. 
 1. Odborné konference a prezentace témat sekce:
  1. Pařízkovy dny, Ostrava 17.3.2022. Trombóza v onkologii - panelová diskuze podporováno ČOS ČLS JEP a ČSTH ČLS JEP.
  2. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice 6.5.2022, ČSLR. Rány onkologických pacientů - přehled a návrh doporučení péče odborných společností.
  3. Brněnské onkologické dny, Brno, 12.10.2022. Prevence a léčba trombózy asociované se zhoubným nádorem (CAT) – aktualizovaná doporučení kooperativní skupiny zahrnující zástupce odborných společností.
  4. Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, 16.12.2022, Praha. Prevence a léčba trombózy asociované se zhoubným nádorem (CAT) přehled z finalizovaného doporučení kooperativní skupiny zástupců odborných společností. 
 1. Záštity:
  1. "Šanon" pro soubor manuálů, algoritmů a doporučení pro onkologické sestry, Tůmová, Diaolog-Jessenius (zahájení od 1/2022, probíhá kompletizace).
  2. PragueONCO2022 - sekce pacientská (1/2022)
 1. Další: výborem ČOS v minulosti schválené možnosti vedení dotazníkových šetření v rámci témat podpůrné léčby a péče ve spolupráci s PhDr. Petrou Novákovou (Linkos) s a jednotlivými řešiteli nebyly letos realizovány  
 1. Přehled aktivit sekce historicky - příloha č.1

S přátelským pozdravem    

16.2.2023 

                                        prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP

Příloha č.1:   Přehled aktivit Sekce podpůrné léčby a péče historicky

 1. Extravazace cytostatik (ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Onkologickou sekcí České asociace sester a Společností pro porty a permanentní katétry).

Vokurka S, V Maňásek, D Navrátilová Hrabánková, S Šípová, L Turková, E Hajnová Fukasová, Z Sýkorová, Š Kozáková, R Mazúr, J Wintnerová. Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Klin Onkol 2019; 32(6): 463-468.

Vokurka S, V Manasek, D Navratilova Hrabankova, S Sipova, Z Sustkova, L Turkova,  E Hajnova Fukasova,  Z Sykorova, S Kozakova,  J Wintnerova.  Czech Republic consensus on recommendations to prevent and manage extravasation (paravasation) of cytotoxic drugs. Journal of Nursing Education and Practice 2020; 10(11): 76-80.

Vokurka S, Maňásek V, Navrátilová Hrabánková D, Šípová S, Šustková Z, Turková L, Hajnová Fukasová E, Sýkorová Z, Kozáková Š, Wintnerová J. Extravazace (paravazace) cytostatik – aktualizované doporučení (2020) pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Klin Onkol 2020; 33(5): 390-395. DOI: 10.14735/amko2020390. 

 1. Prevence a řešení komplikací dutiny ústní onkologických pacientů (ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Onkologickou sekcí České asociace sester).

Vokurka S, Holečková P, Navrátilová Hrabánková D, Jirsová K, Liška J, Novosadová M, Jánská V, Faber E, Šípová S, Cvek J, Pochop L, Kozáková Š, Kouřilová P, Labudíková M. Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP. Klin Onkol 2021; 34(2): 153-162. 

 1. Prevence a řešení ran, komplikací kůže (ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány, Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Českou asociací sester). 

Cvek J, Vokurka S, Hajnová Fukasová E, Krupová L, Šimonová P, Žemličková M, Jedličková H, Jirsová K, Šlampa P, Doležel M, Hynková L. Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487.

Péče o rány onkologických pacientů - záštita projekt ZAHOJÍME.CZ www.zahojime.cz (Dialog-Jessenius o.p.s., Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester, EUNI);

Desatero bezpečné péče pacienta s chronickou ránou pro aktuální období, S Vokurka a A Pokorná, www.zahojime.cz  Dialog-Jesenius o.p.s.(2020).

Manuál postupu v preskripci vlhkého hojení ran ze strany onkologa 

 1. Prezentace:
 1. Prague ONCO 2019 - 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium, sesterská sekce, Praha 24.1.2019.  Význam podpůrné léčby v onkologii.
 2. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Česká společnost pro léčbu rány, Pardubice 23.1.2020.  Sekce podpůrné léčby ČOS - možnosti spolupráce v péči o onkologické rány a jejich problematika.
 3. Prague-Onco 2020, poster, Holubec a kol. Průlomová bolest v běžné onkologické praxi - dotazníkové šetření.
 4. Prague ONCO 2020 - 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium, pacientský seminář, Praha 29.1.2020. Sekce podpůrné léčby ČOS – především pro pacienty.
 5. Prague ONCO 2020 - 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium, sesterská sekce, Praha 31.1.2020. Sekce podpůrné léčby ČOS – možnosti řešení extravazace cytostatik a onkologických ran.
 1. Dotazníková šetření ve spolupráci s Linkos a PhDr.Petrou Novákovou
 • Průlomová bolest (2020)
 • Kouření (2021)
 • Využití lipeg/peg filgrastim v praxi (2021)
 1. Záštity:
 • Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období, www.linkos.cz S.Vokurka, Dialog-Jesenius o.p.s. (3/2020);
 • Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období (10/2020), www.linkos.cz S.Vokurka 10/2020;
 • Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik - manuál pro zdravotní sestry, S.Vokurka+Dialog-Jessenius o.p.s. (v návaznosti na Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby ČOS, ČAS a SPPK);
 • Kondicí proti rakovině - v rámci Projekt35, pohyb a sport a kondice v podpůrné péči mladých pacientek s metastatickým karcinomem prsu, P.Tesařová, a kol. 3.IK VFN, ÚTV 1. LF UK;
 • Stručný algoritmus prevence a péče postižení dutiny ústní při onkologické léčbě - manuál pro zdravotní sestry, S.Vokurka+Dialog-Jessenius o.p.s. (v návaznosti na Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce ČOS, ČHS, ČAS, SROBF);
 • Desatero doporučení pro péči o dutinu ústní a chrup onkologicky léčeného pacienta. Leták, S.Vokurka+Dialog-Jessenoius o.p.s., Praha, 9.2021;
 • PragueONCO 2022 - sekce pacientská (1/2022);
 1. Stanoviska pro výbor ČOS a plátce: Vyjádření ke změně kategorizace a úhrady zdravotnického prostředku pro lokální léčbu orální mukozitidy - Gelclair (2019); Žádost o odborné stanovisko ke zdravotnickému prostředku Caphosol (2019); Žádost o rozšíření možnosti preskripce zdravotnických prostředků pro vlhké hojení ran (skupina 01 Obvazový materiál) na odbornost Onkolog (2019).
 1. Další: Program MASCC Affiliates  - po zvážení všech okolností, možných problémů a výhod nerealizována přímá vazba pro spolupráci s MASCC ve formě Affiliates programu.