Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Průběžná informace o činnosti a aktivitách k 8.11. 2019

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Průběžná informace o činnosti a aktivitách k 8.11. 2019

Zpráva pro členy Sekce podpůrné léčby obsahující informace týkajících se činnosti sekce a návrhy na další činnost. 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,
Dovoluji si Vám zaslat několik aktualizovaných informací týkajících se činnosti naší sekce, realizace navrhovaných podnětů a navázat na otevřená témata uváděná ve Zprávě o činnosti z 4/2019. Oficiální výstupy, doporučení, stanoviska atp. jsou vždy předána vedení ČOS na vědomí, či dalšímu rozhodnutí.

1) Zpráva o činnosti naší sekce z 4/2019 byla přijata výborem ČOS na vědomí bez výhrad

2) Výstup řešení dohodovacích řízení o úhradách preskripcí zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění - v přípravě nových kategorizací a číselníků by měl Gelclair získat úhradu 50%, Caphosol bohužel žádnou. Limitací bylo nepodporující stanovisko jiných stran. O finálním výsledku budu dále informovat.

3) Žádost o rozšíření možnosti preskripce zdravotnických prostředků pro vlhké hojení ran na odbornost Onkolog - limitace pro na naši odbornost zrušena. Od 1.12.2019 platí nový seznam ZP předepisovaných na POUKAZ s novými SUKL kódy. O konkrétním technickém postupu v rámci realizace preskripce Vás budu dále informovat.
V souvislosti s tímto tématem byl navázán kontakt a spolupráce s ČSLR (Česká společnost pro léčbu rány) zastoupené prim. MUDr. Ivo Burešem pro další možnosti vzájemného vzdělávání a péče o pacienty s ranami. Předávám pozvánku na kongres ČLSR.

4) Ve spolupráci s doc. MUDr. M. Tomíškou, CSc. zahájena příprava stanoviska k omezené limitaci úhrady antiemetické léčby s NK1 inhibitory až po selhání setronů. Další kroky v jednání a řízení zatím pozastaveny z jiných administrativních důvodů.

5) Projekt Flebitidy a extravazace: dokončen a výborem ČOS přijat výstup ve formě dokumentu "Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry" S Vokurka, V Maňásek, D Navrátilová Hrabánková, S Šípová, L Turková, E Hajnová Fukasová, Z Sýkorová. Š Kozáková, R Mazúr, J Wintnerová, L
Dokument v redakci: Klinická onkologie.
Ve spolupráci s naším partnerem Dialog-Jessenius o.p.s. probíhá příprava názorných grafických karet s algoritmem řešení komplikace. Počítáme s distribucí materiálů a návazných edukačních aktivit na sjezdech a seminářích a do jednotlivých center.

6) Projekt Průlomová bolest: Analýza stavu problematiky a možné návazné projekty ke zlepšení péče (L Holubec, S Vokurka, P Jeníček, L Drgoňa, s podporou Linkos a P. Novákové). Proběhla sběr dat z dotazníku na webu Linkos s velikou podporou paní PhDr. Petry Novákové. Výstupní zprávu hlavního autora ve zpravování - budete informováni.

7) Projekt Profylaxe mTORi asociované stomatitidy s roztokem Dexametazon 0,01% do dutiny ústní. (S.Vokurka, S.Šípová, V.Jánská). Probíhá sběr dat, otevřeno. Protokol receptury a dotazník sledování pro pacienty je k dispozici komukoli se zájmem o problematiku, v plánu rozšíření o další možné indikace.

8) Publikace: Členové sekce jsou zváni k publikování článků s tématem podpůrné a paliativní léčby a péče v časopisu Klinická onkologie a dalších, včetně aktivních prezentací témat na sjezdech a seminářích. Prosím členy o případné zasílání odkazů k evidenci a pro informovanost dalších. Z posledních příspěvků např.

Časopis Podpůrná léčba - pro odborníky pečující o onkologické pacienty vychází od 1/2019.  

9) Kongresy a semináře: PragueOnco 2020: v přípravě možnost prezentací výstupu projektu Extravazace v rámci Sesterské sekce. BOD 2020: pracovní setkání, prezentace výstupu Extravazace, prezentace v rámci bloku pro Praktické lékaře a další program v přípravě

10) Novinky výběr - MASCC/ISOO 2019

  • Benzydamine mouthwash for the prevention of Oral mucositis caused by RT among H&N cancer patients, suggested use of benzydamine mouthwash for RT-CT among H&N cancer patients. (odkaz na plný text článku)
  • Oral glutamine for the prevention of OM in head and neck (H&N) cancer patients receiving radiotherapy with concomitant chemotherapy. (odkaz na plný text článku)
  • Probiotics containing Lactobacillus spp. for prevention of chemoradiotherapy and radiotherapy-induced diarrhea in patients with pelvic malignancy, and hyperbaric oxygen therapy to treat radiation-induced proctitis. (odkaz na plný text článku)

11) Návrhy dále:

  • Pokračovat v zavedené spolupráci, činnosti a běžících projektech a navrhovat nové (všichni, autoři a spoluautoři projektů, předseda)
  • Podpořit rozšíření členství v Sekci o další kolegy a kolegyně (všichni, předseda)
  • Pokračovat ve spolupráci s Linkos, připravenost ke spolupráci v rámci přípravy Modré knihy ČOS, klinicky významné oficiální výstupy z činnosti Sekce podpůrné léčby a významná a adekvátně zpracovaná témata s tématikou podpůrné léčby publikovat v časopisu Klinická onkologie jako oficiálním časopisu ČOS, účast na edukačních prezentacích v rámci významných sympozií, kongresů a seminářů. Prosím o sdělování Vašich aktivit na poli podpůrné léčby a péče pro možnost evidence a dalšího sdílení (všichni, předseda)
  • Návrhy, komentáře, plány podle potřeby bez omezení ke sdělení a dalšímu jednání k předsedovi Sekce. (všichni, předseda)

Ad: Členové sekce, Linkos, vedení ČOS,

Zapsal dne 8.11.2019
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Dokument je rovněž ke stažení v pdf