Zpráva o činnosti Sekce psychoonkologie za rok 2022

Sekce psychoonkologie ČOS předkládá zprávu o své činnosti. V roce 2022 psychoonkologická sekce pracovala v souladu se stanovenými cíli. Rádi bychom představili především tyto zásadní a nové projekty:

  1. Od řijna 2022 byla spuštěna dlouho připravovaná výuka psychoonkologie na Univerzitě Karlově v Praze, katedře psychologie. Vnímáme to jako zásadní milník v této oblasti. Každodenní praxe ukazuje jednak na nedostatek psychologů obecně, ale také na „obavy“ z onkologie mezi studenty. Věříme, že takto koncipovaný předmět to dokáže změnit. Zájem o něj byl překvapivě velký.
  2. Dále je nově umožněno vzdělávat se v oblasti psychoonkologie nejen studentům, ale také lékařům a zdravotním sestrám. V dubnu 2022 proběhl první seminář na téma psychoonkologie pod záštitou Institutu postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Zde
  3. Rok 2022 byl také ve znamená podpory pacientů v oblasti zvládání Strachu z návratu nemoci. Jde o nejčastější prožitek, přítomný prakticky u každého nemocného, ale i u těch po nemoci. Proběhla série přednášek v Praze, Brně, Pardubicích a Českých Budějovicích, která měla nebývale velký ohlas jak u pacientů, tak u zdravotníků. Přednášky a semináře k tématu budou pokračovat i v první polovině roku 2023 (znovu Praha, Ostrava, Bratislava). Podrobněji zde
  4. Sekce zároveň kontinuálně provozuje psychoonkologickou poradnu, na kterou přišlo za rok 2022 opět množství dotazů od pacientů a jejich blízkých.
  5. Část aktivit roku 2022 se zaměřila na podporu chronicky nemocných a metastatických pacientů. A to jak formou vydání dvou publikací TOUHA ŽÍT (rok 2021) a TOUHA ODEJÍT? (rok 2022), kterým se dostalo ocenění jak mezi pacienty tak i zdravotníky. Knihy jsou volně ke stažení pacientům a zdravotníkům. Tak formou webinářů s praktickými informacemi pro metastatické pacienty. 
  6. V roce 2022 jsme měli možnost opět intenzivně spolupracovat s řadou pacientských organizací: Aliance žen s rakoviou prsu, Bellis, ASMUSO, Alen, Nebýt na to Sama, Club mnohočetný myelom, či podpůrných organizací jako jsou Gaudia proti rakovině, Amelie a řadou další. Realizovali jsme společně množství vzdělávacích aktivit pro pacienty.
  7. Počátek roku 2022 byl navíc ještě v mírném dozvuku covidové situace. A tak řada pacientů využila nahrávky k tématu: „Jak zvládat strach z nemoci covid-19“ a „Jak zvládat související nejistotu.“ Další webcasty psychoonkologické sekce.
  8.  Vedle uvedeného psychoonkologická sekce spolupracuje s dalšími odborníky v oboru, jako je: Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, Česká urologická společnost, Asociace klinických psychologů a další. Je také aktivní při prosazování legislativních změn v oblasti dostupnosti psychoonkologické péče. 

Na rok 2023 sekce plánuje pokračovat jak ve výuce psychoonkologie, tak v podpoře pacientů formou nejrůznějších vzdělávacích aktivit, včetně pokračování projektu psychoonkologické prevence.

                                                                                                    PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.,

za psychoonkologickou sekci ČOS