Přehled stanovisek ČOS ke správním řízením SÚKL 1-7/2017

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - červenec 2017.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 31. 7. 2017 - pdf soubor

STANOVISKA VYDÁNÁ V ČERVENCI 2017

 • 19.7.2017   SUKLS165117/2017 L
  • 194520 L01XE13 GIOTRIF
  • 194523 L01XE13 GIOTRIF
  • 194526 L01XE13 GIOTRIF
  • 167602 L01XE02 IRESSA
  • 25419 L01XE03 TARCEVA
  • 25420 L01XE03 TARCEVA

Navržená kritéria úhrady erlotinibu jsou:
Erlotinib je hrazen v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (stádium IIIB nebo stádium IV), starších 18ti let, u kterých byly relevantní molekulárně biologickou metodou prokázány aktivační mutace EGFR. Pacienti nemají symptomatické CNS metastázy. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Přípravek je hrazen pro pacienty v celkovém stavu (PS) 0-2 dle ECOG.
ČOS souhlasí.

Erlotinib je hrazen u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, v případě selhání předchozí chemoterapeutické léčby. U pacientů, kteří nemají relevantní molekulárně biologickou metodou prokázány aktivační mutace EGFR, je erlotinib hrazen pouze za předpokladu nemožnosti podání další linie chemoterapie. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Přípravek je hrazen pro pacienty v celkovém stavu (PS) 0-2 dle ECOG."
Podle odborného názoru ČOS s přihlédnutím ke zkušenostem v reálné praxi, publikovaným výsledkům a pokroku v diagnostických metodách (zejména možnost liquid biopsie) by erlotinib měl být hrazen jen pro pacienty s prokázanou aktivační mutací EGFR i v druhé linii.

Klíčová slova
SÚKL