Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 26.9. 2018 - Lartruvo, Lorlatinib a Dacomitinib.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 26.9. 2018 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lartruvo, Lorlatinib a Dacomitinib.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 26.9. 2018 - pdf soubor

Dovoluji si poslat stanovisko ČOS k HZ léku Lartruvo.
Olaratumab v kombinaci s doxorubicinem je v současnosti na základě již publikovaných výsledků fáze II doporučen organizacemi NCCN a ESMO jako jedna z možností léčby sarkomů měkkých tkání. Podle NCCN se jedná o kombinaci, která je doporučena u nemocných indikovaných k léčbě antracyklinem. Současné postavení olaratumabu je nutno vnímat v kontextu vývoje systémové léčby sarkomů měkkých tkání. Výsledky této léčby jsou velmi neuspokojivé a do příchodu olaratumabu žádná kombinace léků nepřinesla zásadní zlepšení prognózy oproti monoterapii základními cytostatiky, tedy doxorubicinem a ifosfamidem.

Sarkomy jsou velmi heterogenní skupinou malignit a získat důkazy vyššího stupně podle zásad evidence-based medicine je obtížné až nemožné získat, což je v kontrastu s běžnými typy nádorů (například karcinom tlustého střeva, karcinom prsu). ČOS se domnívá, že olaratumab je přínosnou léčbou u nemocných schopných chemoterapie doxorubicinem. Ač jsou počty pacientů léčených touto látkou v ČR malé, terapie se zdá být dobře tolerovaná a její účinek odpovídá výsledkům zmiňované studie fáze II (Tap et al, Lancet 2016). Dohoda o úhradě olaratumabu v ČR by podle našeho názoru byla přínosem pro pacienty s metastatickým sarkomem měkkých tkání.

  • 26.9. 2018 Lorlatinib

Stanovisko České onkologické společnosti (ČOS) k připravovanému SLP pro lék lorlatinib.
Dacomitinib je novým lékem pro pacienty s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) a aktivační mutací EGFR. Ve studií ARCHER 1050 (Lancet Oncol. 2017 Nov;18(11):1454-1466) srovnávající dacomitinib se starším inhibitorem kinázy EGFR gefitinibem dosáhl nový lék statisticky signifikantního prodloužení celkového přežití (34,1 versus 26,8 měsíců). Toxicita dacomitinibu byla predikovatelná a v klinické praxi dobře zvládnutelná. Podle našeho názoru bude dacomitinib přínosem a vítaným obohacením standardních léčebných možností pro pacienty s NSCLC a aktivačními mutacemi EGFR. Z uvedených důvodů ČOS plně podporuje SLP pro tento nový lék.  

  • 26.9. 2018 Dacomitinib

Stanovisko České onkologické společnosti (ČOS) k připravovanému SLP pro lék dacomitinib Lorlatinib je novým lékem s klinicky významnou aktivitou v léčbě pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s mutací ALK nebo ROS1 a progresí po 1-2 liniích cílené léčby. Lorlatinib prokázai účinek i u nemocných s metastázami do mozku.

U nemocných s pokročilým/metastatickým ALK+ nebo ROS1+ NSCLC předléčených crizotinibem dosahovalo procento regresí nádoru až 70% a dobu do progrese kolem 12 měsíců. Lorlatinib fungoval i u značné části nemocných předléčených 2 liniemi cílené léčby. Léčba lorlatinibem byla pacienty relativně dobře tolerována. Podobných výsledků v této populaci nemocných nelze dosáhnout žádnou jinou dostupnou léčbou. Z uvedených důvodů ČOS plně podporuje SLP pro tento nový lék.