Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 19. října 2017

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 19. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Perjeta.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 19. 10. 2017 - pdf soubor

STANOVISKO VYDÁNÉ 19. ŘÍJNA 2017

Česká onkologická společnost považuje Perjetu za důležitý lék v terapii karcinomu prsu s expresí HER2. ČOS souhlasila se zněním úhradového dodatku navrženého SÚKL:

P: Pertuzumab je hrazen v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ nebo ISH+. Pacienti musí mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 50%. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu hrazena do progrese onemocnění. Pertuzumab je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v maximálním počtu 36 třítýdenních cyklů. 

O významu léku v terapii HER2-pozitivního karcinomu prsu jsme se opakovaně vyjadřovali (viz přehled stanovisek). Fakt, že nedošlo k ujednání, které by tento lék učinilo dostupným pro české pacientky, je smutný. České pacientky budou vinou tohoto vývoje událostí znevýhodněné oproti nemocným z jiných zemí EU, kde tento lék dostupný je.