Přehled stanovisek ČOS ke správním řízením SÚKL 1-8/2017

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - srpen 2017.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 31. 8. 2017 - pdf soubor

STANOVISKA VYDÁNÁ V SRPNU 2017

Česká onkologická společnost nesouhlasí s neudělením úhrady přípravku Keytruda (pembrolizumab) v indikaci melanom. Pembrolizumab je v této indikaci v Evropě registrován a považujeme jej za účinný lék pro nemocné s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem. To uznávají i autoři HoZ.

ČOS považuje za alarmující zdůvodnění nepřiznání úhrady.

SÚKL se odvolává na existenci cenových ujednání a uzavřených dohod s držiteli rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků, jejichž konkrétní znění a charakter Ústavu není znám, neboť jimi v rámci správních řízení nedisponuje.

Nerozumíme tomu, že v rámci jednání mezi třemi stranami nedochází k plné výměně zásadních informací, tedy informací o reálné ceně léků. Protože tento problém se týká několika důležitých onkologických léků, vyzýváme SÚKL, aby navrhl systémové řešení tohoto problému, který brzdí přiznávání úhrady, vede k nedostupnosti nových léků a v konečném důsledků tím škodí pacientům.

Klíčová slova
SÚKL