Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 926 zrušit všechny filtry

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

 • Akalabrutinib je selektivní inhibitor Brutonovy tyrozinkinázy (BTK). Signalizace BTK v B-buňkách vede k jejich přežití a proliferaci a je nutná pro buněčnou adhezi, prostup a chemotaxi. Akalabrutinib a jeho aktivní metabolit se váže na BTK a inaktivuje jej

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tvrdé tobolky užívané ústy dvakrát denně, dlouhodobě
 • Užívá se nezávisle na jídle, tobolky se nesmí drtit nebo kousat
 • Během léčby se nemají požívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou snížit účinnost)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při pocitu únavy nebo závratě by pacient neměl neřídit nebo obsluhovat stroje, dokud příznaky neustoupí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Akutní onemocnění je onemocnění, které obvykle začíná rychle a má rychlý průběh. Akutní onemocnění může skončit uzdravením (např. chřipka), úmrtím (ebola) nebo přechází do chronické fáze.

Chronické onemocnění je onemocnění vleklé, trvající řadu měsíců až let, může vést k trvalým změnám. Léčba chronického onemocnění je obtížná, ne vždy je možno jej vyléčit. Mohou se střídat období zlepšení a zhoršení.

Mezi chronická onemocnění lze řadit o mnohá pokročilá nádorová onemocnění, u kterých se mohou střídat období odpovědi / remise a progrese / relapsu.

Subchronické onemocnění zcela nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií. Nejde o krátkodobé akutní onemocnění, ale nejde ani o jasně dlouhodobé chronické onemocnění.

Aldosteron je steroidní hormon vznikající v kůře nadledvin. Ovlivňuje zpětné vstřebávání vody a sodíku v ledvinách a vylučování draslíku a ovlivňuje tak hladiny těchto minerálů v krvi a následně i dalších minerálů.

Nádory kůry nadledvin mohou produkovat nadměrné množství aldosteronu (aldosteronismus, Connův syndrom), který se může projevit svalovou slabostí nebo křečemi, poruchou srdečního rytmu, vysokým krevním tlakem nebo bolestmi hlavy

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

 • ALK je jedním z receptorů, chybou může dojít ke spojení (fúzi) genu ALK s jiným genem, vzniká tak velice aktivní protein, např. EML4-ALK, který vede ke vzniku nádoru, podporuje jeho růst a metastazování. EML4-ALK je přítomen v asi 3-5 % plicních nádorů. Alektinib inhibuje tyrosinkinázu tohoto fúzního proteinu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tobolky užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
 • Užívá se s jídlem, tobolky se nesmějí neotvírat, nerozpouštět.
 • Během léčby alektinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Alektinib má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může se vyskytnout symptomatická bradykardie (např. synkopa, závrať, hypotenze) nebo poruchy vidění, je proto nutná opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Je třeba opatrnosti, protože byla zaznamenána zmatenost a somnolence.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

 • Přesný mechanismus účinku není znám. Alitretinoin (kyselina 9-cis-retinová) je příbuzný vitaminu A, váže se na retinoidové receptory a aktivuje je, což vede k regulaci aktivity některých genů a procesu buněčné diferenciace a proliferace.

Registrované indikace

 • Přípravek již není registrován (původní indikace: Lokální léčba kožních lézí Kaposiho sarkomu souvisejícím s onemocněním AIDS

Alkylační cytostatika jsou chemicky reaktivní látky, které reagují s kyselinou deoxyribonukleovou (DNA) - nositelkou genetické informace v buňkách. Ta se jejich působením může rozštěpit, popřípadě může dojít k pevnému spojení dvou řetězců nebo i dvou samostatných molekul DNA. Takové poškození DNA vede k nemožnosti "číst" genetický kód a tedy syntetizovat látky potřebné pro život buňky a rovněž k nemožnosti DNA kopírovat při dělení buňky.

První použité cytostatikum bylo právě alkylující látka. Její protinádorové vlastnosti byly objeveny při hodnocení bojových chemických látek – hořčičného plynu v roce 1942

Používají se tyto léky se skupiny alkylačních cytostatik: bendamustin, busulfan, cyklofosfamid, dakarbazin, fotemustin, chlorambucil, chlormetin, ifosfamid, karmustin, lomustin, melfalan, temozolomid, tiotepatreosulfan

Lék ze skupiny léčiv potlačující tvorbu kyseliny močové

Mechanismus účinku léku

 • Puriny jsou součástí nukleových kyselin, metabolizovány jsou na kyselinu močovou. Při jejich nadměrném přívodu v potravě nebo při rozpadu buněk (rozsáhlé poranění, rozpad nádoru po léčbě) se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, což může vést k jejímu ukládání v kloubech (dna) nebo k poškození ledvin (urátová nefropatie).
 • Allopurinol a jeho metabolit inhibuje xanthinoxidázu, enzym katalyzující tvorbu kyseliny močové, což vede ke snížení její hladiny

Použití léku u onkologických pacientů

 • Prevence nadměrné tvorby kyseliny močové při rychlém rozpadu nádorových buněk po léčbě. K tomu může dojít u některých lymfomů a leukémií popř. jiných nádorů.
 • Vysoká hladina kyseliny močové jiného původu, dna, tvorba kamenů ze šťavelanu vápenatého.

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy jednou nebo víckrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Během léčby byly hlášeny ospalost, závratě a ataxie, musí být pacienti opatrní předtím, než budou řídit auto, obsluhovat těžké stroje nebo provádět nebezpečné činnosti, dokud si nebudou jistí, že alopurinol nikterak neovlivňuje jejich výkon.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Alopecie je ztráta ochlupení, nejčastěji ztráta vlasů na hlavě. Může být způsobena protinádorovou léčbou, například některými druhy chemoterapie. S vlasy výjimečně vypadává i obočí, řasy a další ochlupení.

Ve většině případů je alopecie reverzibilní – po ukončení léčby vlasy opět narůstají. Ke ztrátě ochlupení může dojít i při radioterapii, a to jen v ozařovacím poli (oblast, kde záření vstupuje do těla) nebo v protilehlé straně těla (kde záření vystupuje), jiné oblasti těla nejsou postiženy.

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

 • Mutace genu PIK3CA vede aktivaci buněčných signálních molekul, jejímž důsledkem je buněčná transformace a tvorba nádorů. Alpelisib brání aktivaci signálních molekul a potlačuje růst nádoru. Dochází rovněž ke zvýšení počtu estrogenních receptorů, kombinace s hormonální léčbou proto zvyšuje účinnost.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Potahované tablety užívané ústy jednou denně, dlouhodobě
 • Užívá se okamžitě po jídle
 • Tablety se užívají celé, nerozkousané, nerozdrcené

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Při únavě nebo rozmazaném viděné je nutná opatrnost při řízení nebo obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Lék ze skupiny anxiolytika

Mechanismus účinku léku

 • Alprazolam má vysokou afinitu k benzodiazepinovému vazebnému místu v mozku. Alprazolam je anxiolytický léčivý přípravek, má i účinky sedativní, hypnotické, myorelaxační a antikonvulzivní.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy
 • Souběžné používání přípravků s třezalkou tečkovanou může snížit účinnost léku, náhlé ukončení užívání těchto přípravků může být spojenou se známkami předávkování alprazolamu

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Útlum, amnézie, narušená koncentrace a narušená funkce svalů mohou nepříznivě ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Alterace = střídání úseků nádoru s různým mikroskopickým obrazem při histologickém vyšetření 

Obecně je alternativní léčba jiná možnost léčby (např. operace versus "konzervativní" léčba), v informacích pro nemocné vstupujících do klinické studie musí vždy být uvedena možnost alternativní léčby.

Často se tento termín používá pro léčbu založenou na teorii vzniku nemocí, která se liší od oficiální současné lékařské vědy; jedná se například o akupunkturu, specifické diety, užívání některých bylinných přípravků atd. Taková léčba není podložená standardními klinickými zkouškami, které jsou nutné pro medicínu založenou na důkazech.

Lék ze skupiny léčiva proti nachlazení a kašli

Mechanismus účinku léku

 • Ambroxol zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu a snižuje jeho viskozitu zásahem na žlázové úrovni. Stimuluje ciliární aktivitu, zvyšuje produkci a sekreci plicního surfaktantu a povrchově aktivní substance bronchiálních Clara buněk

Použití léku u onkologických pacientů

 • Léčba dušnosti související s obtížným vykašlávání

Způsob užívání léku

 • Roztok zředěný vodou nebo jiným nápojem, šumivé tablety rozpuštěné ve vodě, pastilky k rozpuštění v ústech, sirup, kapky, sprej, šumivé tablety, tablety nebo tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy dvakrát až třikrát denně
 • Užívá se při jídle nebo po jídle
 • Inhalace dvakrát denně
 • Účinnost ambroxolu je podpořena dostatečným přívodem tekutin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Ambroxol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.