Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 886 zrušit všechny filtry

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitor signální dráhy Hedgehog

Mechanismus účinku léku

 • Receptor PTCH a jeho ligandy inaktivují dráhu SMO – Hedgehog a tak omezují růst a dělení buněk. Patologická aktivace této dráhy v kožních buňkách vede ke vzniku a progresi některých karcinomů včetně bazocelulárního karcinomu kůže.
 • Vismodegib blokuje bílkovinu SMO a tedy aktivitu signální dráhy

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě
 • Může se užívat s jídlem. Tobolky nekousat nedrtit.
 • Během léčby vismodegibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Vitamíny jsou látky nezbytné pro fungování organismu, které však organismus nedokáže vytvořit (až na výjimky) a musí je proto přijímat v potravě. Některé vitamíny jsou důležité antioxidanty, jiné jsou nezbytnou součástí důležitých enzymů.

Nedostatek vitamínů (avitaminóza) vede k závažným poruchám, nebezpečný však může být i nadbytek vitamínů (hypervitaminóza) rozpustných v tucích (A, D, E, K), při kombinaci vitamínových přípravků je proto nutná opatrnost.

Vláknina je nestravitelná část potravy, která ovlivňuje činnost střev a vstřebávání některých látek (např. tuků, ale i některých léků). Váže na sebe vodu, což vede jednak k nabobtnání a pocitu nasycení, jednak k "naředění" obsahu tlustého střeva, a tak k rychlejšímu vyprazdňování. Působí jako prevence nádorů tlustého střeva nebo hemeroidů. Některé druhy vlákniny jsou zdrojem energie pro střevní mikroflóru, která má další příznivé účinky na organismus.

Vulva je souhrnné označení pro zevní ženské pohlavní orgány, vulvární poradna pak gynekologické oddělení zaměřené na onemocnění těchto orgánů.

Výpotek je tekutina, která vzniká z nejrůznějších příčin - v souvislosti se zánětem, úrazem, nádorem apod. Viz např. fluidotorax a ascites.

Dávka léků, popřípadě dávka záření, kterou je nemocnému možno podat, je omezena nežádoucími účinky léčby, taková dávka však nemusí dostačovat ke zničení nádoru.

Mezi nejdůležitější nežádoucí účinky patří útlum krvetvorby (viz krevní obraz). Při transplantační léčbě se používají vysoké dávky chemoterapie (popřípadě celotělové ozáření), kromě nádorových buněk jsou ale zcela zničeny i krvetvorné buňky, které je nutno nahradit transplantací.

Výživa (nutrice, latinsky nutritio = výživa) je přívod potravy, která je zdrojem energie a látek potřebných pro stavbu a fungování organismu. Základní součástí nutrice jsou nutrienty - živiny (bílkoviny, lipidy, sacharidy), vitaminy, minerální látky a stopové prvky, vláknina a nestravitelné zbytky, voda a některé další látky (ochucující apod.)

Malnutrice (latinsky malus = škodlivý, zlý, špatný) je nedostatečná výživa, může se jednat jak o celkově nedostačený příjem potravy a energie, nebo o špatné složení -  nedostatek některé složky (proteinů, vitaminů apod.)

Pokud pacient není schopen dostatečného příjmu potravy (při nechutenství, bolesti, polykacích obtížích apod.) je nutno zajistit dostatečný příjem živin jinak. K tomu jsou určeny přípravky s přesně definovaným obsahem nutričních složek, a to v optimálním poměru pro potřeby pacientů v malnutrici.

Enterální výživa: Je-li možný příjem ústy, lze podávat speciální vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou buď k popíjení (tzv. sipping). Když není možný ani takový příjem stravy, je lze roztok podávat sondou zavedenou ústy nebo nosem, popřípadě speciální sondou zavedenou přes kůži do žaludku nebo do střeva (viz PEG, PEJ). 

Parenterální výživa: jiné speciálně připravené roztoky podávané formou nitrožilní infúze.

(Pozn.: Podávání běžných roztoků, včetně roztoků glukózy, k zajištění dostatečného přívodu tekutin, není "výživa")

Více v článku Výživa onkologicky nemocného

Wertheimova operace je radikální chirurgické vynětí dělohy (hysterektomie) a přilehlých tkání při některých nádorech dělohy.

Záchranná léčba je léčba podaná po selhání léčby předchozí, např. po relapsu nebo progresi, nejedná se však o pojem s přesnou definicí.

Zažívací (gastrointestinální) ústrojí je systém orgánů, které slouží k příjmu a zpracování potravy a následnému vyloučení nestravitelných zbytků z organizmu.

K zažívacímu ústrojí patří trávicí trubice - dutina ústní, jícen, žaludek, tenké střevo a tlusté střevo a konečník – a dále žlázy, jejichž sekrety napomáhají trávení - játra a jejich vývodné (žlučové) cesty a slinivka břišní.

Pro zažívací ústrojí se užívá zkratka GIT vzniklá z pojmu gastrointestinální trakt (z řeckého gaster = žaludek a latinského intestinum = střevo).

Léky ze skupiny emoliencia a protektiva

Mechanismus účinku léku

 • Různé přípravky obsahující například tekutý parafin, mandlový nebo sójový olej a podobně
 • Promaštění pokožky a zabránění odpařování vody

Použití léku u onkologických pacientů

Léčba ekzému nebo suché kůže při léčbě inhibitory EGFR

Způsob užívání léku

 • Nanesení na postiženou kůži
 • Koupel dvakrát až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Není relevantní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Zobrazovací vyšetření jsou vyšetření, jejichž výsledkem je záznam ve formě "obrázku", výsledný obraz (a někdy i samo vyšetření) se též označují jako sken (scan). K zobrazovacím vyšetřením patří:

Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Mechanismus účinku léku

 • Přesný mechanizmus účinku vedoucího k inhibici osteoklastické aktivity zůstává stále neobjasněn. Kyselina zoledronová inhibuje kostní resorpci bez nežádoucího ovlivnění tvorby mineralizace nebo mechanických vlastností kostí. Kyselina zoledronová má navíc některé protinádorové vlastnosti, které by mohly přispívat k celkové účinnosti léčby kostních metastáz.

Použití léku u onkologických pacientů

 • Prevence kostních příhod (patologické fraktury, kompresivních zlomenin obratlů, radiační nebo chirurgická léčba kostí nebo nádorem indukovaná hyperkalcémie) u dospělých pacientů s pokročilým maligním onemocněním postihujícím kosti.
 • Léčba dospělých pacientů s hyperkalcémií (vysoká hladina vápníku v krvi) vyvolanou nádorovým onemocněním

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

 • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 15 minut jednou za 3 – 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Nežádoucí účinky, jako jsou závratě a ospalost, mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při řízení a obsluze strojů během používání kyseliny zoledronové.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Lék je nutno vpravit do organismu, to je možné různými cestami, nejčastěji používané způsoby jsou uvedeny níže.

Při enterálním podání se lék dostává do střeva, kde se (až na výjimky) vstřebává.

Při ostatních (parenterálních = mimo střevo) způsobech je lék podáván přímo do krve nebo se do krve vstřebává z místa podání, kam se aplikuje nejčastěji injekčně:

Je možno použít též neinjekční způsob parenterálního podání: